รายงานการจ่ายเงินปันผลและลดทุน
นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ในกรณีที่ TLGF มีผลกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี

ผลตอบแทนรวมในปีที่ผ่านมา
เงินปันผล
2561/62 ผลการดำเนินงานสำหรับงวด วันที่ประกาศ XD วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน วันที่จ่าย อัตราต่อหน่วยลงทุน (บาท)
1Q 1 มี.ค. 61 - 31 พ.ค. 61 25 ก.ค. 61 31 ก.ค. 61 15 ส.ค. 61 0.2303
2Q 1 มิ.ย. 61 - 31 ส.ค. 61 29 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 15 พ.ย. 61 0.2248
3Q 1 ก.ย. 61 - 30 พ.ย. 61 29 ม.ค. 62 31 ม.ค. 62 15 ก.พ. 62 0.22
4Q 1 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 26 เม.ย. 62 30 เม.ย. 62 15 พ.ค. 62 0.2249

 

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ในกรณีที่ TLGF มีผลกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี

ผลตอบแทนรวมในปีที่ผ่านมา
เงินปันผล
2560/61 ผลการดำเนินงานสำหรับงวด วันที่ประกาศ XD วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน วันที่จ่าย อัตราต่อหน่วยลงทุน (บาท)
1Q 1 มี.ค. 60 - 31 พ.ค. 60 25 ก.ค. 60 31 ก.ค. 60 16 ส.ค. 60 0.2129
2Q 1 มิ.ย. 60 - 31 ส.ค. 60 25 ต.ค. 60 31 ต.ค. 60 15 พ.ย. 60 0.215
3Q 1 ก.ย. 60 - 30 พ.ย. 60 26 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 15 ก.พ. 61 0.2145
4Q 1 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61 26 เม.ย. 61 30 เม.ย. 61 15 พ.ค. 61 0.2247

 

สรุปผลตอบแทนรวม

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ในกรณีที่ TLGF มีผลกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี

ผลตอบแทนรวมในปีที่ผ่านมา
เงินปันผล
2559/60 ผลการดำเนินงานสำหรับงวด วันที่ประกาศ XD วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน วันที่จ่าย อัตราต่อหน่วยลงทุน (บาท)
1Q 1 มี.ค. 59 - 31 พ.ค. 59 26 ก.ค. 59 29 ก.ค. 59 15 ส.ค. 59 0.2176
2Q 1 มิ.ย. 59 - 31 ส.ค. 59 26 ต.ค. 59 31 ต.ค. 59 14 พ.ย. 59 0.2157
3Q 1 ก.ย. 59 - 31 พ.ย. 59 26 ม.ค. 60 31 ม.ค. 60 16 ก.พ. 60 0.2109
4Q 1 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 60 25 เม.ย. 60 28 เม.ย. 60 17 พ.ค. 60 0.2148

 

สรุปผลตอบแทนรวม

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ในกรณีที่ TLGF มีผลกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี

ผลตอบแทนรวมในปีที่ผ่านมา
เงินปันผล
2558/59 ผลการดำเนินงานสำหรับงวด วันที่ประกาศ XD วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน วันที่จ่าย อัตราต่อหน่วยลงทุน (บาท)
1Q 1 มี.ค. 58 - 31 พ.ค. 58 27 ก.ค. 58 31 ก.ค. 58 17 ส.ค. 58 0.206
2Q 1 มิ.ย. 58 - 31 ส.ค. 58 27 ต.ค. 58 30 ต.ค. 58 17 พ.ย. 58 0.209
3Q 1 ก.ย. 58 - 30 พ.ย. 58 26 ม.ค. 59 29 ม.ค. 59 15 ก.พ. 59 0.2176
4Q 1 ต.ค. 58 - 29 ก.พ. 59 26 เม.ย. 59 29 เม.ย. 59 18 พ.ค. 59 0.219

 

สรุปผลตอบแทนรวม

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ในกรณีที่ TLGF มีผลกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี

ผลตอบแทนรวมในปีที่ผ่านมา
เงินปันผล
2557/58 ผลการดำเนินงานสำหรับงวด วันที่ประกาศ XD วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน วันที่จ่าย อัตราต่อหน่วยลงทุน (บาท)
1Q 1 มี.ค. 57 - 31 พ.ค. 57 24 ก.ค. 57 29 ก.ค. 57 14 ส.ค. 57 0.1856
2Q 1 มิ.ย. 57 - 31 ส.ค. 57 28 ต.ค. 57 31 ต.ค. 57 17 พ.ย. 57 0.1900
3Q 1 ก.ย. 57 - 30 พ.ย. 57 27 ม.ค. 58 30 ม.ค. 58 16 ก.พ. 58 0.187
4Q 1 ธ.ค. 57 - 28 ก.พ. 58 27 เม.ย. 58 30 เม.ย. 58 18 พ.ค. 58 0.1811

 

สรุปผลตอบแทนรวม

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ในกรณีที่ TLGF มีผลกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี

ผลตอบแทนรวมในปีที่ผ่านมา
เงินปันผล
2556/57 ผลการดำเนินงานสำหรับงวด วันที่ประกาศ XD วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน วันที่จ่าย อัตราต่อหน่วยลงทุน (บาท)
1Q 1 มี.ค. 56 - 31 พ.ค. 56 23 ก.ค. 56 31 ก.ค. 56 15 ส.ค. 56 0.1778
2Q 1 มิ.ย. 55 - 31 ส.ค. 56 1 พ.ย. 56 6 พ.ย. 56 20 พ.ย. 56 0.1708
3Q 1 ก.ย. 56 - 30 พ.ย. 56 28 ม.ค. 57 31 ม.ค. 57 17 ก.พ. 57 0.1630
4Q 1 ธ.ค. 56 - 28 ก.พ.57 25 เม.ย. 57 30 เม.ย. 57 19 พ.ค. 57 0.1851
  รวม       0.6967

 

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ในกรณีที่ TLGF มีผลกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี

ผลตอบแทนรวมในปีที่ผ่านมา
เงินปันผล
2555/56 ผลการดำเนินงานสำหรับงวด วันที่ประกาศ XD วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน วันที่จ่าย อัตราต่อหน่วยลงทุน (บาท)
1Q 13 มี.ค. 55 - 31 พ.ค. 55 26 ก.ค. 55 31 ก.ค. 55 15 ส.ค. 55 0.1346
2Q 1 มิ.ย. 55 - 31 ส.ค. 55 1 พ.ย. 55 6 พ.ย. 55 21 พ.ย. 55 0.1646
3Q 1 ก.ย. 55 - 30 พ.ย. 55 27 พ.ย. 55 30 พ.ย. 55 15 ม.ค. 56 0.1600
4Q 1 ธ.ค. 55 - 28 ก.พ. 56 25 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56 20 พ.ค. 56 0.1801
รวม 0.6393