ถามตอบ
 • ภายหลัง IPO จะสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร
 • บริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มีสภาพคล่องสำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในตลาดรองผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์

  ผู้ลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เช่นเดียวกับกับการซื้อขายหุ้น

 • ลักษณะการลงทุนของกองทุนประเภท Freehold และ Leasehold มีความแตกต่างกันอย่างไร
 • กองทุน Freehold หมายถึงกองทุนที่ลงทุนในรูปแบบของการถือครองกรรมสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของในอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

  กองทุน Leasehold หมายถึงกองทุนที่ลงทุนในรูปแบบของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของ โดยส่วนมากแล้ว สิทธิในการเช่าดังกล่าวจะเป็นสิทธิการเช่าระยะยาว กองทุน TLGF เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในทั้งอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนได้จากหน้า อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

 • เทสโก้ โลตัส มีความเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอย่างไรบ้าง
 • กองทุนรวมแต่งตั้งบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ เทสโก้ โลตัส ให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการเดิมและที่กองทุนรวมจะลงทุนทุกแห่ง ตลอดจนการให้บริการด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างบริหาร

  นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส เป็นผู้เช่าหลักของศูนย์การค้าทั้ง 22 แห่ง โดยดำเนินงานในส่วนไฮเปอร์มาร์เก็ต และศูนย์อาหาร

  ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ยังเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ที่สุด โดยถือหน่วยลงทุนประมาณ 25% ของหน่วยลงทุนทั้งหมด

 • กลยุทธ์การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน มีอะไรบ้าง
 • วัตถุประสงค์หลักของบริษัทจัดการในการบริหารจัดการกองทุนรวมคือ การดำเนินการให้กองทุนรวมมีรายได้ที่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้สม่ำเสมอในระยะยาว และการดำเนินการให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่น่าพอใจ (competitive rate of return) บริษัทจัดการจะใช้กลยุทธ์ในการลงทุนดังต่อไปนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวข้างต้น
  • การเติบโตจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
  • การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับสภาพการณ์และการเพิ่มศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน
  • การใช้มาตรการที่เคร่งครัดในการบริหารเงินทุนและความเสี่ยง

  หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูข้อมูลในหน้า 48-53 ของหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1)

 • วิธีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนเป็นอย่างไร
  • การจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าและให้บริการในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
  • การจัดหาผลประโยชน์ด้านรายได้จากสื่อโฆษณา
 • ท่านจะรู้มูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร
 • ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบราคาซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือนภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไป โดยผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th หน้าแรกของเว็บไซต์ TLGF www.tlgf-fund.com
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น สิทธิในการจำนำหน่วยลงทุน หรือสิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของกองทุนรวม ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
 • กองทุนนี้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนอย่างไร
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของตน

  โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะจ่ายเป็นรายไตรมาส ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (หรือในอัตราร้อยละใดๆ ที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ทำได้เป็นครั้งคราว) ของกำไรสุทธิประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

  หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูข้อมูลในหน้า 83-85 ของ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1)