ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน
งบการเงินรายปี 2563/2564
ณ วันที่: 29 เมษายน 2564
ขนาดไฟล์: 671 KB.
งบการเงินรายปี 2563/2564
ณ วันที่: 29 เมษายน 2564
ขนาดไฟล์ 671 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 3 2563/2564
ณ วันที่: 13 มกราคม 2564
ขนาดไฟล์ 428 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2563/2564
ณ วันที่: 09 ตุลาคม 2563
ขนาดไฟล์ 589 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2563/2564
ณ วันที่: 15 กรกฎาคม 2563
ขนาดไฟล์ 571 KB. Download
งบการเงินรายปี 2562/2563
ณ วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2563
ขนาดไฟล์ 616 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 3 2562/2563
ณ วันที่: 13 มกราคม 2563
ขนาดไฟล์ 534 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2562/2563
ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2562
ขนาดไฟล์ 591 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2562/2563
ณ วันที่: 12 กรกฎาคม 2562
ขนาดไฟล์ 559 KB. Download
งบการเงินรายปี 2561/2562
ณ วันที่: 30 เมษายน 2562
ขนาดไฟล์ 742 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 3 2561/2562
ณ วันที่: 11 มกราคม 2562
ขนาดไฟล์ 588 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2561/2562
ณ วันที่: 12 ตุลาคม 2561
ขนาดไฟล์ 395 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2561/2562
ณ วันที่: 11 กรกฎาคม 2561
ขนาดไฟล์ 237 KB. Download
งบการเงินรายปี 2560/2561
ณ วันที่: 30 เมษายน 2561
ขนาดไฟล์ 558 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 3 2560/2561
ณ วันที่: 12 มกราคม 2561
ขนาดไฟล์ 260 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2560/2561
ณ วันที่: 12 ตุลาคม 2560
ขนาดไฟล์ 463 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2560/2561
ณ วันที่: 14 กรกฎาคม 2560
ขนาดไฟล์ 223 KB. Download
งบการเงินรายปี 2559/2560
ณ วันที่: 28 เมษายน 2560
ขนาดไฟล์ 401 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 3 2559/2560
ณ วันที่: 13 มกราคม 2560
ขนาดไฟล์ 285 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2559/2560
ณ วันที่: 13 ตุลาคม 2559
ขนาดไฟล์ 282 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2559/2560
ณ วันที่: 14 กรกฎาคม 2559
ขนาดไฟล์ 274 KB. Download
งบการเงินรายปี 2558/2559
ณ วันที่: 28 เมษายน 2559
ขนาดไฟล์ 365 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 3 2558/2559
ณ วันที่: 14 มกราคม 2559
ขนาดไฟล์ 310 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2558/2559
ณ วันที่: 13 ตุลาคม 2558
ขนาดไฟล์ 297 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2558/2559
ณ วันที่: 14 กรกฎาคม 2558
ขนาดไฟล์ 489 KB. Download
งบการเงินรายปี 2557/2558
ณ วันที่: 29 เมษายน 2558
ขนาดไฟล์ 419 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 3 2557/2558
ณ วันที่: 14 มกราคม 2558
ขนาดไฟล์ 241 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2557/2558
ณ วันที่: 14 ตุลาคม 2557
ขนาดไฟล์ 253 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2557/2558
ณ วันที่: 15 กรกฎาคม 2557
ขนาดไฟล์ 248 KB. Download
งบการเงินรายปี 2556/2557
ณ วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2557
ขนาดไฟล์ 344 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 3 2556/2557
ณ วันที่: 31 ธันวาคม 2556
ขนาดไฟล์ 234 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2556/2557
ณ วันที่: 31 สิงหาคม 2556
ขนาดไฟล์ 227 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2556/2557
ณ วันที่: 31 พฤษภาคม 2556
ขนาดไฟล์ 207 KB. Download
งบการเงินรายปี 2555/2556
ณ วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2556
ขนาดไฟล์ 323 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 3 2554/2555
ณ วันที่: 30 พฤศจิกายน 2555
ขนาดไฟล์ 257 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2554/2555
ณ วันที่: 31 สิงหาคม 2555
ขนาดไฟล์ 311 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2554/2555
ณ วันที่: 31 พฤษภาคม 2555
ขนาดไฟล์ 336 KB. Download