ภาพรวมกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF) เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจค้าปลีก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศไทย

TLGF ได้เข้าจดทะเบียนและซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 โดย TLGF เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ถึง 18,408 ล้านบาท (ประมาณ 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ทั้งนี้ ในช่วงการจัดตั้งกองทุนเป็นครั้งแรก TLGF ได้ลงทุนในศูนย์การค้าของเทสโก้ โลตัส จำนวน 17 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั้งในแหล่งท่องเที่ยว และใจกลางเมือง

ภายหลังจากความสำเร็จของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและด้วยผลประกอบการที่ดีของกองทุนรวม TLGF จึงได้ระดมทุนเพิ่มจำนวน 7,544,862,942 บาท ในเดือนพฤศจิกายน 2555 เพื่อนำมาลงทุนในศูนย์การค้าของเทสโก้ โลตัส ที่มีคุณภาพสูงอีก 5 แห่ง

เมื่อเดือนมกราคม 2557 TLGF ได้เข้าซื้อสินทรัพย์เป็นแห่งที่ 23 ได้แก่ ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส นวนคร

TLGF บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย เทสโก้ โลตัส ในฐานะที่เป็นผู้บริหารศูนย์การค้าชั้นนำของประเทศไทย ได้รับหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในกองทุน

เทสโก้ โลตัส ยังเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ที่สุดของกองทุน อีกด้วย