ปฏิทินนักลงทุน
Date Events Remark
17 พฤศจิกายน 2558 จ่ายการลดทุน (คาดว่า)  
16 พฤศจิกายน 2558 จ่ายเงินปันผล (คาดว่า)  
30 ตุลาคม 2558 วันที่ปิดสมุดสำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลและการลดทุน (คาดว่า)   
27 ตุลาคม 2558 วันที่ XD (คาดว่า)  
18 สิงหาคม 2558 จ่ายการลดทุน (คาดว่า)  
17 สิงหาคม 2558 จ่ายเงินปันผล (คาดว่า)  
29 กรกฎาคม 2558 วันที่ปิดสมุดสำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลและการลดทุน (คาดว่า)   
24 กรกฎาคม 2558 วันที่ XD (คาดว่า)  
19 พฤษภาคม. 2558 จ่ายการลดทุน (คาดว่า)  
18 พฤษภาคม 2558 จ่ายเงินปันผล (คาดว่า)  
30 เมษายน 2558 วันที่ปิดสมุดสำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลและการลดทุน (คาดว่า)   
27 เมษายน 2558 วันที่ XD (คาดว่า)  
17 กุมภาพันธ์ 2558 จ่ายการลดทุน  
16 กุมภาพันธ์ 2558 จ่ายเงินปันผล  
30 มกราคม 2558 วันที่ปิดสมุดสำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลและการลดทุน   
27 มกราคม 2558 วันที่ XD  

 

Date Events Remark
18 พฤศจิกายน 2557 จ่ายการลดทุน  
17 พฤศจิกายน 2557 จ่ายเงินปันผล  
31 ตุลาคม 2557 วันที่ปิดสมุดสำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลและการลดทุน   
28 ตุลาคม 2557 วันที่ XD  
15 สิงหาคม 2557 จ่ายการลดทุน  
14 สิงหาคม 2557 จ่ายเงินปันผล  
29 กรกฎาคม 2557 วันที่ปิดสมุดสำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลและการลดทุน   
24 กรกฎาคม 2557 วันที่ XD  
20 พฤษภาคม 2557 จ่ายการลดทุน  
19 พฤษภาคม 2557 จ่ายเงินปันผล  
30 เมษายน 2557 วันที่ปิดสมุดสำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลและการลดทุน   
25 เมษายน 2557 วันที่ XD  
18 กุมภาพันธ์ 2557 Capital reduction payment  
17 กุมภาพันธ์ 2557 Dividend payment date  
31 มกราคม 2557 Book closing for rights to receive dividend and capital reduction  
28 มกราคม 2557 วันที่ XD  
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
21 พฤศจิกายน 2556 จ่ายการลดทุน
20 พฤศจิกายน 2556 จ่ายเงินปันผล  
6 พฤศจิกายน 2556 วันที่ปิดสมุดสำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลและการลดทุน  
4 พฤศจิกายน 2556 ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน TLGF 1/2556  
22 ตุลาคม 2556 ประกาศจ่ายปันผลและการลดทุน + ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน  
14 ตุลาคม 2556 ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 2556/2557 –  ประกาศงบการเงิน  
3 ตุลาคม 2556 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน  
16 สิงหาคม 2556 จ่ายการลดทุน  
15 สิงหาคม 2556 จ่ายเงินปันผล  
31 กรกฎาคม 2556 วันที่ปิดสมุดสำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลและการลดทุน  
15 กรกฎาคม 2556 ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 2556/2557 –  ประกาศงบการเงิน  
12 กรกฎาคม 2556 ประกาศจ่ายปันผลและการลดทุน + ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน  
21 พฤษภาคม 2556 จ่ายการลดทุน  
20 พฤษภาคม 2556 จ่ายเงินปันผล
9 พฤษภาคม 2556 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2555/2556
30 เมษายน 2556 ประกาศงบการเงิน
วันที่ปิดสมุดสำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลและการลดทุน
25 เมษายน 2556 วันที่ XD
12 เมษายน 2556 ประกาศจ่ายปันผลและการลดทุน + ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
หมายเหตุ:
งบการเงินสิ้นงวดวันที่ 28 กุมภาพันธ์
TLGF ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า