ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้จัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
+66-2686-6100
+66-2670-0430
ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์
นักลงทุนสัมพันธ์ LPF
คุณ วรพนธ์ เตชอัครกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อสังหาริมทรัพย์
+66-2797-9000 ต่อ 2707