อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

Portfolio Snapshot

 

 

มูลค่าประเมินแบ่งตามลักษณะการเป็นเจ้าของ (Freehold) / การเช่า (Leasehold) : ประมาณ 77% / 23%

ที่ดิน FH / อาคาร FH
ที่ดิน Mixed / อาคาร FH
ที่ดิน LH / อาคาร FH
ที่ดิน LH / อาคาร LH

ที่มา: เทสโก้ โลตัส
หมายเหตุ:
มูลค่าประเมินแบ่งตามลักษณะการเป็นเจ้าของ โดยสมุยและพิษณุโลก แบ่งตามพื้นที่ FH/LH

 

Portfolio Occupancy

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (พื้นที่ให้เช่าสุทธิ) (%)


ที่มา: เทสโก้ โลตัส
หมายเหตุ: การเช่าในช่วง 3 เดือน สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 2560 โดยเป็นค่าเฉลี่ยของพื้นทีให้เช่า

 

Lease Expiration Profile

ระยะเวลา จำนวนสัญญาเช่า
ที่จะครบกำหนดอายุ
(ฉบับ)
พื้นที่ให้เช่า
ที่จะครบกำหนดอายุ
(ตารางเมตร)
พื้นที่เช่า
ที่จะครบกำหนดอายุ
เทียบกับพื้นที่ให้เช่าสุทธิ
ปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 719 42,217 12.60%
ปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 534 28,726 8.57%
ปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 394 25,340 7.56%
ภายหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 21 40,217 12.00%
สัญญาเช่าหลักกับเทสโก้ โลตัส 23 192,224 57.38%
พื้นที่ว่าง 99 6,288 1.88%
รวม 1,790 335,013 100.0%

ที่มา: เทสโก้ โลตัส