โครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน
ลำดับ ผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน % สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
1 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 584,321,250 25.00
2 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 190,456,639 8.15
3 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 133,827,200 5.73
4 สำนักงานประกันสังคม 107,747,910 4.61
5 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 95,820,800 4.10
6 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 72,942,800 3.12
7 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 50,000,000 2.14
8 GIC PRIVATE LIMITED 30,321,023 1.30
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 29,966,445 1.28
10 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH 29,900,000 1.28

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561