โครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน
ลำดับ ผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน % สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
1 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 584,321,250 25.00
2 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 190,456,639 8.15
3 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 139,895,800 5.99
4 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 95,820,800 4.10
5 สำนักงานประกันสังคม 74,852,410 3.20
6 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 53,339,000 2.28
7 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 40,000,000 1.71
8 GIC PRIVATE LIMITED 33,992,723 1.45
9 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 30,622,100 1.31
10 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH 29,900,000 1.28

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560