โครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน
ลำดับ ผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน % สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
1 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 584,321,250 25.00
2 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 201,328,739 8.61
3 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 133,827,200 5.73
4 สำนักงานประกันสังคม 116,891,110 5.00
5 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 95,820,800 4.10
6 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 82,479,700 3.53
7 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 50,000,000 2.14
8 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH 29,900,000 1.28
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 27,791,045 1.19
10 STATE STREET EUROPE LIMITED 27,344,610 1.17

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562